Tre torn planeras i första etappen för RegionCity

4 juni 2015 presenterades kommande steg i utvecklingen av RegionCity i Göteborg. Det skandinaviska arkitektteamet visade upp var sitt förslag på hur man kan utveckla stationsnära stad med kontor och handel i direkt anslutning till Centralstationen. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren och Jernhusen vill skapa en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity.

Det skandinaviska arkitektteamet, bestående av Erik Møller Arkitekter (dk), Reiulf Ramstad Arkitekter (no) och Kanozi Arkitekter (se), presenterade var sitt förslag på hur man kan utforma området närmast Göteborgs Centralstation.

Förslagen utgår från Göteborgs stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet och visar hur man på ett attraktivt sätt kan bygga på höjden. Tornen utgör första delen i pågående detaljplan mellan Västlänken och bangården.

Erik Møller Arkitekter (dk)
Här hittar du förlaget från de danska arkitekterna, EMA.
EMA:s förslag – som pdf!

Kanozi Arkitekter (se)
Här hittar du förlaget från svenska Kanozi.
Kanozis förslag – som pdf!

Reiulf Ramstad Arkitekter (no)
Förlaget från norska Reiulf Ramstad Arkitekter hittar du här.
RRA:s förslag – som pdf!

Förslagen bygger på en ny serie workshops

Det skandinaviska teamet bestående av Erik Møller Arkitekter (dk), Reiulf Ramstad Arkitekter (no) och Kanozi Arkitekter (se) bearbetat konceptet parallellt med de pågående detaljplanernas formella process.

Första workshopen handlar om reflektioner kring Stadens input kring konceptet som presenterades i juni 2014 och vad som hände inom Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och Älvstranden Utvecklings förstudier i Gullbergsvass.

Workshop 1 – som pdf!

I den andra workshopen har flera förslag analyserats för utformningen av den östra delen avRegionCity och hur den öppnar upp framtida Gulbergsvass. Även utformningen av stråket mellanNils Ericson Terminalen och Centralhuset, som löper in i RegionCity och knyter projektet mot denav staden planerade utvecklingen av Nils Ericsongatan och dess torgbildning, har analyserats urflera alternativ. Vidare har arkitekterna även producerat ett antal enkla perspektiv för att visa hurde olika platserna inom RegionCity kan upplevas i ögonhöjd.

Workshop 2 – som pdf!

I den tredje workshopen presenterades den planstruktur som de tidigare alternativstudierna mynnade ut i. Dessutom var fokus på solstudier för både den aktuella planstrukturen men också för grannområdena – västra Nordstan och Gullbergsvass. Vidare redovisas också de bestående intrycken från föregående års arbete avseende platsprogrammering, de lägre delarnas gestaltningskvalitéer, tornens gestaltningskvalitéer och funktionalitet.

Workshop 3 – som pdf!

Fokus i den fjärde workshopen var på det fokus på det som ger kvalitéer i ögonhöjd inom RegionCity. I den fjärde workshopen lyfte arkitekterna fasadkoncept för del lägre delarna och kvalitéer i gaturummet. Vidare presenterades även förslag till platsprogrammering för de publika ytorna i RegionCity. Dessutom presenterade arkitekterna sina reflektioner kring Spacescapes analys – Flöden över tid och analys av spänger. (Denna analys finns tillgänglig längre ner på sidan.).

Workshop 4 – som pdf!

I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna på de förslag och frågor som staden presenterade på Workshop 4. Men arkitekterna har också jobbat med att skapa ett attraktivt plan under mark och länka ljus till detta. Nu sätter vi igång ett parallellt uppdrag med våra tre arkitektkontor. Resultatet kommer att presenteras 4 juni.

Workshop 5 – som pdf!

Studier och analyser: Flöden över tid och analys av spänger

RegionCity kommer att växa fram successivt över tid. Med konceptet från juni 2014 som input har Jernhusen anlitat Spacescape för att se hur flödena i och kring RegionCity utvecklas över tid. RegionCity skall vara både länkande stadsdel och sammanhållen station. För att göra detta möjligt och stimulera till möten binds de olika kvarteren inom RegionCity samman med spänger ovan de länkande gatorna i marknivå. För att förvissa oss om att spängerna inte utarmar gatorna på människor har vi även bett Spacescape analysera hur spängerna påverkar gångflödena inom RegionCity. Fyra alternativa analyser har genomförts: med och utan samtliga spänger och två laborationer med ett färre antal spänger. Laboration ett utgår från spänger endast i plan 3 och laboration två med handel i gatuplan, plan -1 och plan 2.

Del 1 och 2 av analysen finns här som pdf!

Som en del i Spacescapes analys av utvecklingen av RegionCity är en stråkanalys utifrån Space syntax metoden. Metoden fångar grundläggande relationer mellan stadsform och stadsliv. Liksom tidigare så är förutsättningen att RegionCity är både en sammanhållande station och länkande stadsdel – på samma gång.

Del 3 av analysen finns här som pdf!

En annan del i Spacescapes analys av utvecklingen av RegionCity är en täthetsanalys. RegionCity kommer att byggas ut över tid och liksom tidigare kapitel spänner analysen över 40 år med nedslag vid 11 olika tidpunkter. Som tidigare så är förutsättningen att RegionCity är både en sammanhållande station och länkande stadsdel – på samma gång.

Del 4 av analysen finns här som pdf!