Ett skandinaviskt team – ett koncept

Hösten 2013 intensifierades arbetet med att förverkliga Älvstadsvisionen. Staden parallella skisser för stadsutvecklingen i Centrala Älvstaden genomarbetades och utmynnade i en första Masterplan för området så kallad Stadsutvecklingsprogram 1.0. Arbetet med detaljplanerna Västlänkens Stationer fortlöpte där Jernhusen tillsammans med staden och övriga intressenter arbetade lösa framtida stationsuppgångarna vid Station Centralen. Samtidigt bedrevs arbete vidare med Hisingsbron vars gestaltning fastslogs via en arkitekttävling.

HT 2013 Feedback/input tidigare säsongs arbete

Bearbetning av RegionCity påbörjades som tidigare års ett arbete med utvärdering, analys och insamling av feedback på 2012 års fyra förslag för områdets utformning. Som del i utvärderingen fick respektive arkitektkontor även utvärdera de övriga kontorens förslag. Förslagen analyserades också utifrån stråkanalys för utvärdera hur väl förslagen länka an till kringliggande stad.

Aktörer: Jernhusen internt (Stationer, Depåer & Gods), Politiker (S, M, Mp, C, V, Fp), Myndigheter (SBK, TK), Stadsutvecklingsgruppen, Stadsarkitekt Stadsbyggandskontoret, Miljöförvaltningen, Trafikverket, Stadsmuséet, Räddningstjänsten, Västtrafik, Kretslopp & Vatten, Göteborgs Energi, Spacescape samt arkitektkontor: Reiulf Ramstad Arkitekter, Erik Möller Arkitekter, Liljewalls Arkitekter & Kanozi Arkitekter.

Resultat: Grundstruktur i samtliga förslag visade på en stadsdel som kopplade till omkringliggande områden på ett efterfrågat sätt. Reiulf Ramstad Arkiteker hade lyckats fånga den citykänslan som efterfrågats i våra samtal & möten med staden, besökare och barn. Erik Möller Arkitekter genomarbetade gatusektioner som klarade att kombinerar mänsklig skala med ett intensivt city och Kanozi Arkitekter hade skapat den önskade staden i ögonhöjd och lyckades på bästa sätt att gestalta den mänskliga skalan.

Dialog: Möten med ovan nämnda aktörer där de fyra förslagen presenterades och därefter öppen diskussion inklusive feedback. Dialog med resenärer om önskade kvaliteter inom stationsområdet.

Bearbetning RegionCity med skandinaviskt perspektiv

Årets arbete inleddes som tidigare år med feedback på 2013 års arbete och viktigt input inför årets process. Utöver dialog med stadens tjänstemän och politiker utgjorde del av input även resultat ifrån dialogarbete med besökare & resenärer och barn. Reiulf Ramstad, Erik Möller Arkitekter samt Kanozi Arkitekter bjöds in för att fortsätta processen med att tillsammans ta fram ett skandinaviskt koncept baserat på djupare analys av föregående års funna strukturer och uppskattade idéer.

Liksom föregående år var arbetet indelat i olika workshops denna gång där teamet fick bearbeta området utifrån tekniska aspekter och gestaltning för att ge karaktär och robusthet åt konceptet

Workshop 1 – “Analys struktur” och sammanfattade bärande tankar om stadens karaktär både från de fyra föregående förslagen och med jämförelser med stadskaraktärer från olika områden, både lokalt och internationellt.
Rapport Workshop 1 – som pdf!

Workshop 2 – “Horisontell analys” laborerade med olika alternativ för gatustruktur för att lösa sambanden med Nils Ericssonplatsen, med axeln från nya Hisingsbron och för att skapa ett torg som omfamnar både rörelse och vila.
Rapport Workshop 2 – som pdf!

Workshop 3 – “Vertikal analys” bestämde lägen för viktigare entréer, för vertikala kommunikationsschakt, och för var höga byggnader skulle placeras.
Rapport Workshop 3 – som pdf!

Workshop 4 – “Genomlysning” inledde arbetet med att föra ihop horisontella och vertikala samband till ett samlat förslag där även stor vikt lades på att bearbeta resultatet ifrån den dialog om mötesplatser som bedrivits parallellt under våren.
Rapport Workshop 4 – som pdf!

Workshop 5 – “Helheten” knöt ihop säcken för att skapa ett sammanhängande förslag som fångar upp alla behandlade aspekter av projektet.
Rapport Workshop 5 – som pdf!

Teamet har under arbetets gång likt tidigare år fått bearbeta området utifrån utmaningarna; Grönt, Vatten, Vind, Sol, Blandat och områdets komplexitet. Utöver utmaningarna har även årets arbete beaktat perspektiv som; Robusthet, Barnperspektiv, Nyskandinaver, Attraktivitet, Destination i Skandinavien.

Kontinuerligt med arbetet fördes dialog med staden för att delge resultat och inhämta feedback samt den senaste informationen ifrån stadens pågående planeringsarbete. Detta arbetssätt gav likt tidigare år ett välförankrat förslag som blev belysta under arbetets gång.

Resultat: Utmynnade i ett Skandinaviskt Koncept på utformningen av RegionCity framarbetat av inblandade arkitektkontor år 2014.
RegionCity konceptet – som pdf!

Dialog: Workshops publicerades på projektets hemsida under arbetets gång. Slutpresentation sammanställdes som inbundet exemplar samt distribuerat på hemsida, GP annons. Juni 2014 presenterades konceptet på ett större seminarium med ca 300 deltagare på Hotell Post. Inbjudna personer var deltagare under konceptarbetet myndighetspersoner, politiker, entreprenörer och branschfolk.

Dialog besökare/resenärer

Under sommaren 2014 ställdes modellen ut på stationen i 100 dagar. Utställningen inleddes med event på alla våra stationer i Regionen med 4 dagars information om projektet och möjlighet att rösta på nätet samt via pappersblankett. Omröstningen kretsade kring mötesplatser och frågan var: Vilken typ av mötesplats attraheras du av? Inre mötesplatser, yttre mötesplatser, virtuella mötesplatser ellerarbetsnära mötesplatser.

Resultat: Yttre mötesplaster fick 58%, värt att notera är att inre Mötesplaster fick en hög andel 26% hos icke Göteborgare.