Ett skandinaviskt team – fyra förslag

I stadens utvecklingsarbete beslutades ”Vision Älvstaden” och ”Jubileumsplanen” där potential som finns i området kring älven identifierades, inklusive dess styrkor och svagheter.

Våren 2012 antogs Jubileumsplanen av kommunfullmäktige och i oktober samma år antogs även Vision Älvstaden. En ytterligare drivkraft i staden var beslutet om att genomföra Västsvenska Paketet. För Jernhusen behövde arbetet ta nästa steg med området, dess mission som station och mötesplats, länkande stadsdel och manifest för Väst.

HT 2013 Feedback/input tidigare säsongs arbete

Bearbetning av RegionCity påbörjades som tidigare års ett arbete med utvärdering, analys och insamling av feedback på 2012 års fyra förslag för områdets utformning. Som del i utvärderingen fick respektive arkitektkontor även utvärdera de övriga kontorens förslag. Förslagen analyserades också utifrån stråkanalys för utvärdera hur väl förslagen länka an till kringliggande stad. Aktörer: Jernhusen internt (Stationer, Depåer & Gods), Politiker (S, M, Mp, C, V, Fp), Myndigheter (SBK, TK), Stadsutvecklingsgruppen, Stadsarkitekt Stadsbyggandskontoret, Miljöförvaltningen, Trafikverket, Stadsmuséet, Räddningstjänsten, Västtrafik, Kretslopp & Vatten, Göteborgs Energi, Spacescape samt arkitektkontor: Reiulf Ramstad Arkitekter, Erik Möller Arkitekter, Liljewalls Arkitekter & Kanozi Arkitekter. Resultat: Grundstruktur i samtliga förslag visade på en stadsdel som kopplade till omkringliggande områden på ett efterfrågat sätt. Reiulf Ramstad Arkiteker hade lyckats fånga den citykänslan som efterfrågats i våra samtal & möten med staden, besökare och barn. Erik Möller Arkitekter genomarbetade gatusektioner som klarade att kombinerar mänsklig skala med ett intensivt city och Kanozi Arkitekter hade skapat den önskade staden i ögonhöjd och lyckades på bästa sätt att gestalta den mänskliga skalan. Dialog: Möten med ovan nämnda aktörer där de fyra förslagen presenterades och därefter öppen diskussion inklusive feedback. Dialog med resenärer om önskade kvaliteter inom stationsområdet.

Bearbetning av RegionCity med skandinaviskt perspektiv

Jernhusen skapade att ett skandinavsikt team av arkitektfirmor bestående av Reiulf Ramstad, Liljewalls Arkitekter, Erik Möller Arkitekter samt Kanozi Arkitekter som tillsammans tog Region Citys idékoncept vidare utifrån den input och feedback som sammanställts. Ett krav i upphandlingen för att uppnå en blandning i teamen var att arkitektkontorens interna team skulle bestå av både kvinnor och män, det skulle finnas representanter som var under 30 år och de som var över 30 år, samt minst en nyskandinav. Arkitekterna skulle under arbetet beakta RegionCity ur olika perspektiv som: attraktivitet, barnens perspektiv och skandinavers perspektiv. Robusthet ur alla dess dimensioner var genomgående perspektiv. Arkitekterna bearbetade området i skikt där:

Workshop 1 – Stadsväven: strukturer att samla människor med.
Rapport pdfer:  EMA    Kanozi    Liljewall    RRA

Workshop 2 – Källare & stationsskikten: flöden, funktioner & samband.
Rapport pdfer:  EMA    Kanozi    Liljewall    RRA    Space

Workshop 3 – Handelsskiktet: Hur stärks stationen? Vertikala flöden.
Rapport pdfer:  EMA    Kanozi    Liljewall    RRA    Space

Workshop 4 – Kunskap & Kulturskikt. Hur skapas attraktiva mötesplatser?
Rapport pdfer:  EMA    Kanozi    Liljewall    RRA    Space

Workshop 5 – Slutrapport – Staden där ovan d.v.s. ovan traditionell byggnadshöjd.
Rapport pdfer:  EMA    Kanozi    Liljewall    RRA    Space

Slutanalyser – Efter event och slutrapport fick teamen analysera varandras arbete.
Rapport pdfer:  EMA    Kanozi    Liljewall    RRA    Space

Arkitekterna fick en utmaning/hemläxa efter varje workshop där de skulle fånga begrepp som: komplexitet, dagvattenhantering, ljus och skugga, vindproblematik, grönska, blandat samt varierat område och analysera dessa för RegionCity.

De första fyra tillfällena för workshops genomfördes gemensamt. Tillsammans med Jernhusen gav arkitektteamen feedback på varandras arbeten. Endast den sista workshopen genomfördes med Jernhusen. Efter varje workshop fördes en dialog med staden för att delge resultat och inhämta feedback samt få senaste nytt från stadens pågående planeringsarbete. Detta arbetssätt gav välförankrade förslag som blev belysta under arbetets gång. Utöver dialogarbete analyserades förslagen med hjälp av spacesyntaxmetoden, där stråkanalys användes för att optimera arkitekternas förslag och så bra förutsättningar som möjligt för att länka an till kringliggande stad.

Delaktiga aktörer: Jernhusen (Stadsprojekt, Stationer, Depåer & Gods), SGS, Hotell (Post, G, Europa, Radisson), Liljewalls Arkitekter, Kanozi, Reiulf Ramstad Arkitekter, Erik Möller Arkitekter, 02 Arkitekter, Exark Arkitekter, Transreligiösa Rådet, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag och Home Properties.

Aktörer i dialog: Politiker (S, M, Mp, C, V), Myndigheter (SBK, TK), Älvstranden utveckling, Arbetsgruppen för Jubileumsplanen & Älvstadsvisionen.

Resultat: Utmynnade i fyra olika konkreta förslag på utformningen av Region City från respektive inblandade arkitektfirmor år 2013.

Dialog: Arbetet med arkitekterna påbörjades med en promenad runt i Göteborg för att peka ut de platser och gator som är uppskattade av göteborgarna. Möten, interna workshops, utskrivet material efter varje workshop och även modeller i storlek 1:800 från workshop 2. Slutpresentation inbunden samt distribuerat på hemsida, GP annons. Juni 2013 presenterades de fyra förlagen på ett större seminarium med ca 280 deltagare på Hotell Post. Personer som deltagit i arbetet, myndighetspersoner, politiker, entreprenörer och branschfolk var inbjudna.

Dialog besökare/resenärer

Under sommaren ställdes modeller för respektive förslag ut på stationen i 100 dagar. Utställningen inleddes och avslutades med event på alla våra stationer i Regionen med 4 dagars information om projektet och möjlighet att rösta på nätet samt via pappersblankett.

Undersökning: Webbenkät med frågan: Vilket förslag tycker du bäst om?

Resultat: Kanozi fick flest röster med ca 36 % av totalen.