Lokala kontexter och vår idé – RegionCity

Utifrån det tidigare resultatet fortsatte arbetet med området och hur det kunde uppfylla dess mission som station och mötesplats, länkade stadsdel och manifest för Väst. Komplexiteten i området samt en pågående dialog med centrala Älvstaden och stadens visionsarbete gjorde att Jernhusen valde en metod att se på lokala kontexter.

Genom att göra nedslag på viktiga platser runt området kunde dessa kontexter analyseras, diskuteras och visualiseras koncentrerat, vilket var viktigt för att kunna ta nästa steg med områdets helhet. Till varje lokalt nedslag arbetades ett material fram gemensamt med de som var verksamma i området. Materialet distribuerades sedan till grannfastigheter och verksamheter, Stadsbyggnadskontoret (SKB), Trafikkontoret (TK) och de arbetsgrupper som bedrev arbetet med Vision Älvstaden.

Nedslagen blev totalt 5 st: Bearbetning av området påbörjades med en insamling och feedback på det arbete som presenterats på event i maj 2012.

Maj 2011 – Sydost, Bangårdsviadukten inverkan på miljön belystes
När Bangårdsviadukten anläggs skapas förutsättning för ny bebyggelse att länka samman Stampen med centrum samt utveckla och integrera centralstationen i en växande stad för att möta ökande resandeströmmar i en expansiv region.
Idékonceptet RegionCity SydOst – som pdf

Okt 2011 – Syd, levande stråk mot Stampen
Burggrevegatans betydelse ökar när en växande centralstation integreras i en växande stad. Genom RegionCity stärks kopplingen mellan stadskärnans olika delar. Bebyggelse överdäckar taxiarkaden. Nya verksamheter kompletterar centralstationen. Attraktiv och tillgänglig miljö ger besökare och resande god service.
Idékonceptet RegionCity Syd – som pdf

Nov 2011 – Sydväst, upplevelser/hotellstråket samt idéer om N-E Platsen
Genom en ny byggnad skapas goda klimatförutsättningar och nya rumsligheter vilket bidrar till den goda stadens utveckling. Parkstråk och publika platser skapar attraktiva samband och upplevelser i staden. Bl a ett torg med plats för uteserveringar i soligt väderstreck och grön oas.
Idékonceptet RegionCity SydVäst – som pdf

Okt 2011 – NordVäst, Hisingsbron och kollektivtrafiken i staden
Nya platser förbinder Östra Hamngatan och Avenyn med Hisingen. Ett museum för modern industriell design visar regionens och Göteborgs spetskompetens. Museum/designcentrum omges av studentbostäder, kontor, västlänkens uppgångar samt parkering. Nordstan och RegionCity ges ny samordnad underjordisk in- och utlastning. Samt ett cykelgarage direkt under studentbostäder.
Idékonceptet RegionCity NordVäst – som pdf

Nov 2011 – Idé om platsen & ”Scandinavian Ridge”
Här byggs en inre och en yttre stad. Den invändiga staden är en utökning av nuvarande centralstation med direkt tillgänglighet till nuvarande perronger och bussterminal samt blivande perronger för västlänken och fjärrbussar. Ovanpå den inre staden ligger ett yttre markplan med gågator, torg, aktivitetsutrymmen och bebyggelse. The Scandinavian ridge är en plats skapad för möten. Här möts stadens nya och gamla stadsdelar. Här sammanstrålar regionens och stadens invånare.
Idékonceptet RegionCity NordOst – som pdf

Event och sammanfattning”
Maj 2012 gjordes ett idékoncept för RegionCity som en sammanställning av arbetet med lokala kontexter. För att skapa en tät blandstad som uppfyllde alla delar platsen hade i uppgift att lösa, var idén att stapla funktioner på varandra. Där ingick ett stationsskikt, ett mellanskikt med viss del handel och viss del kunskap samt kulturfunktioner. Ovan dessa skikt presenterades en blandstad. I detta koncept var stationen och dess flöden gena och tydliga i stationsskiktet, stadens stråk lösta i ett övre plan och tätheten skapad genom att stapla funktioner på varandra. Idékonceptet visade på hög puls från tidigare resultat med frågan om puls. Jernhusen var dock tydlig med att lämna frågan öppen för medborgarna, myndigheterna och politiken.
Idékonceptet RegionCity Sammanfattning – som pdf

Delaktiga aktörer: Jernhusen (Stadsprojekt, Stationer, Depåer & Gods), Taxi (Kurir, 020, Göteborg, VIP), SGS, Hotell (Post, G, Europa, Radisson), Liljewalls Arkitekter , Kanozi, Reiulf Ramstad Arkitekter, Erik Möller Arkitekter, 02 Arkitekter, Semrén & Månsson, Exark Arkitekter, Interreligiösa Centret, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag och Home Properties.

Aktörer i dialog: Politiker (S, M, Mp, C, V), Myndigheter (t ex Stadsbyggnadskontoret & Trafikkontoret), Älvstranden utveckling, Arbetsgruppen för Jubileumsplanen & Älvstadsvisionen.

Resultat: Idé – ”RegionCity – där allting möts”
Idékoncept för RegionCity med ”Scandinavian Ridge” och “Earth, Crust & Cloud”, där Crust var ett upphöjt allmänt stadsrum ovan station, handel och kunskapsskikt. Byggnaderna på crusten fick benämningen Cloud då de gav en skyline till området.

Dialog: Under arbetet: Möten, seminarium, interna workshops, Tryckt material ”Bruna mappar för distribution” samt slutrapport inbunden. Distribuerat material på hemsida, GP annons. Maj 2012 presenterades Idékonceptet på ett större seminarium med totalt 190 deltagare på Hotell Post. Personer som deltagit i arbetet, myndighetspersoner och branschfolk var inbjudna.

Dialog besökare/resenärer

Under sommaren 2012 gjordes ytterligare en undersökning. Den inleddes med event på alla våra stationer i Regionen som följdes upp med att resenärer och allmänhet på projektets hemsida kunde rösta om områdets puls.

Undersökning: Webbenkät med frågan: Får RegionCity fått rätt puls?

Resultat: 27 % av de besökare och resenärer som röstade tyckte att förslaget hade rätt puls. 68 % tyckte att platsen kunde ha en högre puls än förslaget.