Platsens mission och vision

Under 2010 och ett år framåt arbetade Jernhusen med platsens förutsättningar för att hitta områdets mission och vision. En stor del av arbetet bedrevs öppet mot grannar och med projektledare i Centrala Älvstaden, CÄS. Under samma period pågick stadens arbete med ”Vision Älvstaden”, vilket resulterade i att Jernhusen lade kraft på att kommunicera med myndigheter och politiker om platsens möjligheter och vikt i en framtida förtätad stadskärna och konkurrenskraftig Region.

Aktörer: Jernhusen (stadsprojekt, stationer, depåer & gods), Politiker (S, M, Mp, C, V, Fp), Myndigheter (t ex Stadsbyggnadskontoret & Trafikkontoret), Kommunala bolag (Älvstranden utveckling).

Dialog: Möten, seminarium, interna workshops, hemsida, event på stationen.

Resultat: Platsens Mission – mer än en station.

Station & mötesplats, länkande stadsdel, manifest för väst, ”Brohuvud till framtiden!”

Vision – RegionCity är Västsveriges kärna och en destination i Nordeuropa.

Affärsidé – ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och ökad tillväxt.

Dialog besökare/resenärer

Under sommaren 2011 gjordes en undersökning som inleddes med event på alla våra stationer i Västsverige. Det följdes upp med att resenärer och allmänhet kunde rösta om områdets puls på projektets hemsida:

• Lugn puls = platsen utvecklas i enlighet med dagens stadsbyggnadstradition i Göteborg, dvs. enstaka höga hus.

• Aktiv puls = högre exploatering med fler högre hus ökar variationen. Tätare och högre stadsbild skapar möjlighet för fler att bo och arbeta nära stationen, vilket medför mer ett ökat folkliv, mer aktivitet och bättre nyttjande av det kollektiva resandet. London användes för att beskriva denna puls.

• Hög puls = Många höga byggnader gör att marken utnyttjas maximalt, där de höga husen dominerar. Ett ännu mer pulserande stadsliv och många arbetstillfällen. Manhattan användes för att beskriva denna puls.

Undersökning: Webbenkät med frågan: Vilken puls skall platsen ha?

Resultat: Av de besökare och resenärer i regionen tyckte 49 % att området skulle ha en aktiv puls, 23 % en hög puls och 28 % en låg puls.