De olika detaljplanerna

En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering i Sverige som anger hur marken får användas inom ett avgränsat område. Detaljplanen visar gator, parker och om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera – eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha.

Parallellt med programarbetet bedrivs en rad olika detaljplaner för RegionCity och de delar som ligger i anslutning till Västlänkens station Centralen. Status för de olika detaljplanerna finns på Göteborg Stad och järnvägsplanernas status finns på Trafikverket.

Detaljplaner sena skeden:

Detaljplan RegionCity norr om bangården
Detaljplan RegionCity ovan Västlänkens station centralen
Ansvarig hos Jernhusen: Jörgen Ljungberg, projektchef AO Projektutveckling.
E-post: jorgen.ljungberg@jernhusen.se

Detaljplaner tidiga skeden:

Ansvarig hos Jernhusen: Urban Hammarlund, Regionchef AO Affärsutveckling.
E-post: urban.hammarlund@jernhusen.se