RegionCity – Skandinaviens downtown

På historisk mark ska RegionCity bli ett downtown för hela Skandinavien. Det är kärnan i vårt koncept för stadsdelen. Här ser du visualiseringar från det pärlband av platser och torg som löper till och från RegionCity. Det är bilder som tagits fram av våra skandinaviska arkitekter för att ge en föraning om den täta nya stadsdel där många människor ska kunna arbeta, umgås och bo mer hållbart i en nära framtid.

RegionCity sett från Hisingen

Samspelande koncept ger helheten

Även om tanken om RegionCity är sprunget ur en historisk skandinavisk kraftpunkt och har siktet ställt mot en global framtid så är samspelet med den lokala kontexten, staden Göteborg, lika viktig för projekten som föds inom RegionCity.

Ett koncept kan enkelt beskrivas som övergripande och bärande idé, den röda tråden som ska visa vägen fram till det som ska utföras eller skapas. För att skapa ett starkt RegionCity samspelar delkoncepten för platser, stråk och byggnader med den övergripande helhetens koncept. Hittills är det tre delkoncept som fastställts. Läs mer om dem här:

Koncept för stads- och stationsstråk
Koncept för platser och torg
Koncept för byggnader
 

De olika detaljplanerna

RegionCity detaljplaneras vid Göteborgs centralstation.

En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering i Sverige som anger hur marken får användas inom ett avgränsat område. Detaljplanen visar gator, parker och om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera – eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha.

Parallellt med programarbetet bedrivs en rad olika detaljplaner för RegionCity och de delar som ligger i anslutning till Västlänkens station Centralen. Status för de olika detaljplanerna finns på Göteborg Stad och järnvägsplanernas status finns på Trafikverket.
 

Hittills antagna detaljplaner är:

Detaljplan Västlänken, Järnvägsplan Västlänken och Järnvägsplan Olskroken.
Ansvarig hos Jernhusen: Urban Hammarlund, Regionchef Stadsutveckling.
E-post: urban.hammarlund@jernhusen.se
 

Detaljplaner sena skeden:

Detaljplan RegionCity norr om bangården
Ansvarig hos Jernhusen: Jörgen Ljungberg, projektchef AO Projektutveckling.
E-post: jorgen.ljungberg@jernhusen.se

Detaljplan RegionCity ovan Västlänkens station centralen
Ansvarig hos Jernhusen: Åsa Friis, projektchef AO Projektutveckling.
E-post: asa.friis@jernhusen.se
 

Detaljplaner tidiga skeden:

Detaljplan Bangårdsviadukten
Ansvarig hos Jernhusen: Urban Hammarlund, Regionchef AO Affärsutveckling.
E-post: urban.hammarlund@jernhusen.se